vrijdag 27 april 2018

Veel meer is de genade

Romeinen 5:15
‘Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.’

Dit is een tekst die je nog wel drie keer mag overlezen om hem goed tot je te laten doordringen. Samengevat staat er dat het werk van Jezus vele malen krachtiger was dan het werk van Adam. Door Adam kwam de dood heersen op aarde, maar door Jezus is niet alleen de dood overwonnen, maar ook het leven met God hersteld. En dat in een mate die we niet kunnen bevatten. Als je al onder de indruk was van de vernietigende kracht van de zonde, dan zou je finaal van je stoel moeten worden geblazen bij het begrijpen van Gods genade. Gods genade verheft zondeslaven tot zonen van God die leven onder Gods goedkeuring en zegen. Er is geen veroordeling en aan zonde wordt niet meer gedacht, die is voor goed weggedaan. Het enige wat we nu nog belijden is niet onze slechtheid, maar Gods goedheid. Door Zijn overvloedige genade zijn we overgebracht uit de dood in het leven.

donderdag 26 april 2018

Zichtbaar licht

Mattheüs 5:14
‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.’

Jezus zegt niet dat we het licht der wereld moeten worden, of dat we het moeten proberen te zijn, nee Hij zegt ronduit: jullie zijn het. Dat is al zo’n grote geruststelling, we hoeven ons niet in te spannen om het licht der wereld te zijn. Het enige wat Jezus zegt is, wees je ervan bewust dat je het bent en dat je gezien wordt. Dat willen we graag, dat de liefde van God voor mensen gezien wordt. Je hoeft niet te acteren dat je mensen liefhebt, maar als Gods liefde je hart heeft geraakt, stroomt het uit je. Het licht kan niet verborgen blijven.

woensdag 25 april 2018

Absolute zekerheid

1Johannes 5:13
‘Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.’

Wat is nog zeker in deze snel veranderende tijd? Alleen het onveranderlijke is zeker. Gods woord verandert nooit. Hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Het woord van Johannes is weinig waard, maar het woord van Jezus des te meer. ‘Het is volbracht.’ Dat betekent dat er niets aan zal worden toegevoegd of veranderd. Het staat vast, wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Twijfel er niet aan, want je eeuwige zekerheid berust niet op je gedrag, maar op je geloof in het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft de hele wereld verzoend met God. Wie het aanneemt en gelooft, heeft eeuwig leven. Elk systeem wat op eigen gedrag is gebaseerd, kan nooit zekerheid bieden. Maar het geloof in Jezus ligt buiten jezelf. Je gelooft in wat Hij heeft gedaan. Je hebt eeuwig leven, omdat Jezus je leven is. En het is je geschonken uit genade, voor wie het gelooft.

dinsdag 24 april 2018

Van water naar wijn

Johannes 2:10
‘Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard.’

Er bestaat een natuurkundige wet die leert dat alles wat bestaat uiteindelijk vervalt tot chaos. Een nieuw gebouw wordt een ruïne, een mens veroudert en sterft, metaal verroest, alles wordt minder, breekt af, vergaat. We zijn er zo aan gewend geraakt, dat we er niet meer van opkijken. Maar in Gods koninkrijk gaat alles wat dood was leven. Alles wat slecht was, wordt goed en de veranderingen zijn verbeteringen. We worden vernieuwd in ons denken, we zullen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor God komen te staan. Het goede werk dat Hij begonnen is, zal Hij afmaken, alles wordt nieuw. Water wordt wijn, een groot wonder, maar voor God iets vanzelfsprekends. Voor God telt alleen het beste. Hij is de beste, geeft het beste en in een overvloedige mate. Als je het wil zien, wordt er elke dag van water wijn gemaakt.

maandag 23 april 2018

Het recht om Gods kind te zijn

Jeremia 51:10
‘De HERE heeft ons recht aan het licht gebracht; komt en laten wij in Sion het werk van de HERE, onze God, verhalen.’

Welk recht is er voor ons aan het licht gebracht? Het recht om Gods kinderen te zijn op grond van het volbrachte werk van Christus. Hij is gestorven voor onze zonden en opgestaan voor onze rechtvaardiging. We hebben nu het recht van het zoonschap gekregen. Dat recht kun je niet verdienen, alleen aanvaarden, het is een genadegift. De boodschap van Jezus’ opstanding en de betekenis ervan werd het eerst in Jeruzalem verkondigd en daarna aan de wereld. Wie de boodschap hoort en aanvaardt, is gered. Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult behouden worden. De boodschap die we wereldwijd mogen verkondigen gaat niet over goed of fout, gaat niet over gedrag, maar over geloof. Je gelooft de boodschap of je wijst hem af. Door Jezus ben je verzoend met God, het is het werk van de Here onze God.

zondag 22 april 2018

God bewees ons Zijn liefde

Mattheüs 27:43
'Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.'

De hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten bespotten Jezus, evenals de misdadigers naast Hem aan het kruis. Niemand had door wat er werkelijk gebeurde. Niemand wist dat God daar de grootste daad van liefde demonstreerde. Zijn eigen Zoon werd als offer gebracht voor de schuld van de wereld. Natuurlijk had God Hem kunnen verlossen, maar dan waren wij verloren gegaan. Natuurlijk had Jezus van het kruis kunnen komen, maar dan waren wij nog in onze zonden en hadden we uitzicht op Gods eeuwige oordeel. Het is Gods genade dat Hij de spotters en haters heeft verdragen uit liefde. ‘Vader vergeef het hun’, sprak Jezus aan het kruis, ‘zij weten niet wat zij doen.’ En het is ons vergeven. Alle zonden zijn voor eeuwig weggedaan, omdat Jezus niet van het kruis kwam, maar bereid was te sterven en op te staan. Onze schuld is voor eeuwig verzoend en we hebben een nieuwe Geest in ons binnenste. Die laat ons zien wie Jezus werkelijk is.

zaterdag 21 april 2018

Een gezegende ontmoeting

Johannes 4:42
‘.. en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is.’

Job had slechts van horen zeggen van God gehoord en het gevolg was een religieus leven vol eigen gerechtigheid. Dat veranderde drastisch toen hij een ontmoeting kreeg met God. Datzelfde overkwam Paulus op weg naar Damascus. De ontmoeting met Jezus veranderde zijn aangeleerde inzichten en hij deed er afstand van, net als Job trouwens. Ook de mensen uit Samaria hadden van Jezus gehoord van de vrouw bij de put. Zij vertelde over Hem met enthousiasme. Het gevolg was dat het dorp uitliep om Jezus te zoeken. En toen ze Hem gevonden hadden, kwamen ze onder de indruk van Zijn liefde en genade. Ze hadden de vrouw niet meer nodig. Nu hadden ze Jezus zelf gevonden. Dat is het geheim van een gezegend leven, het kennen van Jezus. Door Hem ga je Gods hart zien en je geliefd en aanvaard weten.